Vítejte na stránkách společnosti WENDI spol. s r.o.
 Další články
    
    
    
    
C. Centrální zdroje - základ soustav CZT
    
 
WENDI spol. s r.o.
Průmyslová 572
375 01 Týn nad Vltavou
tel.: +420 385 731 601
mobil: +420 602 435 365
email: info@wendi.cz
www: http://www.wendi.cz
CENTRÁLNÍ ZDROJE - ZÁKLAD SOUSTAV CZT

 

Podle rozboru provedeného v předešlých kapitolách, mají SCZT své ekonomické oprávnění pouze tehdy, pokud jsou potřebným zařízením pro ekonomické využití zdroje. V současné době jsou známy prakticky dva druhy takových zdrojů :

Prvním takovým druhem jsou zdroje, které vyrábí primerní medium pro další výroby a pro potřebu vytápění je používaná jen jinak nepotřebná jeho část, (elektrárny).

Druhým druhem zdrojů je pak zařízení, při jehož hlavní činnosti vzniká jako druhotný produkt teplo, (spalovny).

 

 

I. Velkokapacitní víceúčelově zdroje

 

Více jak 90% veškeré elektroenergie spotřebované v naší republice, je vyrobeno v parních elektrárnách. Pára je tady výkonným mediem pro pohyb turbosoustrojí, kde se elektroenergie vyrábí.

Při opuštění turbiny má však pára ještě poměrně značný tepelný obsah, ten je však pro výrobu elektroenergie nepoužitelný. Následkem tohoto fyzikálního jevu je využito pro vlastní výrobu elektroenergie pouze 33 % z celkem vyrobeného tepla.

I když jde zdánlivě o výrobní způsob s velmi nízkou účinností, nelze pro zajištění celkového potřebného množství elektroenergie použít v naší republice jiným způsob. I proklamované jaderné elektrárny pracují na stejném principu.

Co je však možné, je zvýšení celkové energetické účinnosti druhotným využitím zbytkového tepla .páry a to pro vytápěcí účely.

 

Jedině kombinovaná výroba elektroenergie a tepla zvýší využití energie získané z kteréhokoliv paliva a sníží tím tak jeho celkovou potřebu. Následně se sníží i ekologické zatížení, které výroba elektroenergie přináší.

Použití elektrárenských zdrojů i jako zdrojů SCZT, zůstává nadále velmi účelným energetickým řešením. Protože však teplárenské či elektrárenské zdroje nejsou všude a potřebná přenosová síť pro distribuci primerního media má své energeticko-finanční hranice, je nutné hledat pro soustavy CZT i další zdroje.

 

 

II. Středněkapacitní účelové zdroje

 

Hlavním kriteriem jakéhokoliv zdroje bude vždy výsledná cena tepla a to při dodržení všech ekologických požadavků na provoz.

Cena tepla je vždy odvozena od druhu použitého paliva. To tvoří nejen nejvyšší nákladový vstup, ale určuje i technologii zdroje a ta tvoří nejvyšší investiční položku.

Druh použitého paliva je tedy hlavním kriteriem jak pro volbu druhu zdroje, tak i pro existenci vlastní SCZT.

 

Na základě výše uvedeného se naše firma rozhodla zařadit do svého podnikatelského záměru zdroje, u nás zatím málo používané, a 'to kotle na spalování dřeva.

Dřevo je palivem nejen nejlevnějším, ale je i jediným obnovitelným palivem, které má dnes lidstvo k dispozici.

Dřevo je taktéž i ekologickým palivem. Při správném spalování hoří prakticky bez kouře, snadno se zapaluje, nesplní při manipulaci a tvoří málo popele (okolo l % hmotnosti. Dřevěný popel je nespékavý a výborně se hodí jako přírodní hnojivo, neboť obsahuje dusík, vápník, hořčík, hydroxid draselný,' kysličník křemičitý, kyselinu fosforečnou s stopové prvky.

Největší výhřevnost má tvrdé dřevo, nejnižší dřevo měkké, nejlepší je dřevo proschlé na celkovou vlhkost 15 až 20%

 

Protože dřevo je i jinak velmi významnou primární surovinou, je nutné pro energetické účely využívat zejména dřevní odpad. Ten vzniká jak při vlastní těžbě, tak při následné dřevovýrobě.

Pokud chceme využít odpad vzniklý při těžbě, musíme jej vždy dopravit do místa potřeby a tam jej nejdříve vysušit. Z těchto důvodů je tedy výhodnější jeho využití pro malé lokální zdroje (rodinné domky).

Odpad vzniklý při zpracovávání již alespoň částečně vyschlého dřeva, je výhodnější likvidovat spalováním přímo v místě vzniku. Otázkou je pouze ekonomická "likvidace" vzniklého tepla - nejvýhodnějším řešením je použít spalovnu jako zdroj SCZT.

Velikost zdroje se zásadně odvozuje od zajistitelného množství dřevního odpadu a jeho ceny. Naše firma prosazuje pravidlo, že pro provoz SCZT postačuje, když se ročně zajistí dřevní odpad pro 80 % teoreticky potřebného tepla. Velikost zdroje se určuje podle tohoto pravidla, ze zajištěného množství paliva a ne z teoretické potřeby tepla. Pokud je SCZT vybavena zařízením pro vedení dispečerského provozu, je až 20-ti % disparta ekonomicky výhodná, což si naše firma prakticky ověřila.

 

 

 


© 2003 - 2019 WENDI spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.                     code by COLORDESIGN